ReadyPlanet.com
dot dot
dot
รัชเขต on YouTube
dot
bulletปลุกพลังครู สู่ซุปตาร์ในใจเด็ก"
bulletสร้างแบรนด์ สร้างชื่อเป็นดาวTikTok
bulletปัจฉิมนิเทศ (1)
bulletปัจฉิมนิเทศ (2)
bulletปัจฉิมนิเทศ (3)
bulletปัจฉิมนิเทศ (4)
bulletแซวสนุก ปลุกความฮา
bulletการสร้างแรงจูงใจสู่ความสำเร็จ
bulletสภาโจ๊กสัญจร ภาคกลาง
bulletสภาโจ๊กสัญจร จ.ระยอง
bulletสภาโจ๊กสัญจร ปากช่อง โคราช
dot
ตัวอย่างหลักสูตร
dot
bulletการสร้างแรงบันดาลใจ สู่ความสำเร็จ
bulletการทำงานให้มีความสุข ในยุค New Normal
bulletขายแบบมืออาชีพ ในยุค New Normal
bulletการบริการด้วยหัวใจ ในยุค New Normal
dot
นิตยสาร Secret
dot
bulletจากนักเลงหัวไม้สู่นักพูดสร้างแรงบันดาลใจ
dot
Ebooks for Sell
dot
bulletพูดอย่างเซียน
bulletขายแบบมืออาชีพ
bulletสู้ไม่มีถอย สู้เพื่อความสำเร็จ
bulletรักให้เป็น ไม่เห็นยาก
องค์กรที่ได้ไปบรรยาย

 

 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, กระทรวงกลาโหม, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงพลังงาน, กรมการเงินทหารบก, สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น, กรมสรรพากร, กรมสรรพสามิต, กรมโยธาธิการ, ศาลปกครอง, กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน, กรมพัฒนาธุรกิจการค้า, สำนักเลขาธิการรัฐสภา, สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม, คณะกรรมการป้องกันยาเสพติด, การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค, สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานี, สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลก, ธนาคารออมสิน, โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม จังหวัดอุดรธานี, เทศบาลเมืองราชบุรี, โรงพยาบาลสระใคร, เทศบาลตำบลสำนักท้อน จ.ระยอง, เทศบาลตำบลพระอินทราชา จ.พระนครศรีอยุธยา, เทศบาลเมืองป่าตอง จ.ภูเก็ต, โรงพยาบาลบางปะกง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาส, กรมประชาสัมพันธ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด, กรมโรงงานอุตสาหกรรม, สำนักนายทะเบียนและกฎหมาย กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระนอง, สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดชุมพร, กรมการแพทย์, กรมธุรกิจพลังงาน, เทศบาลตำบลปากแพรก, รพ.ราชวิถี, รพ.ศูนย์มะเร็ง จ.อุบลราชธานี, สำนักจัดหางาน จ.อุบลราชธานี, กองทัพบก, สำนักงานประกันสังคม,บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด, สำนักงานความร่วมมือพัฒนาเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน (องค์การมหาชน), การไฟฟ้าส่วนภาคเขต(ภาคกลาง) จ.พระนครศรีอยุธยา, โรงพยาบาลศรีสังวร สุโขทัย, โรงพยาบาลชลบุรี, สถาบันประสาทวิทยา กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข, กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 7, รพ.มะเร็งชลบุรี, รพ.มะเร็งอุบลราชธานี, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี, สำนักศาลยุติธรรมภาค 7, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุบลราชธานี, กรมส่งเสริมสหกรณ์, องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์, กองการคลัง กระทรวงมหาดไทย, องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี, สำนักงานส่งเสริมวิสหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

 

 มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร,หาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต, มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, สำนักวิทยพัฒนา มสธ, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายะลา เขต1, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปัตตานี เขต1, โรงเรียนชุมพลทหารเรือ, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, โรงเรียนมีนบุรี, โรงเรียนปทุมวัน, โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี, โรงเรียนราชประชานุเคราะห์33, โรงเรียนคลองมหาสวัสดิ์, คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, สำนักงานพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต3, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร, MBA มหาวิทยาลัยเกริก,สมาคมผู้ปกครองและครูยุพราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม, วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี (เทคโนบางกุ้ง), โรงเรียนศรีมิลินท์อนุสรณ์, วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์ธานี พณิชยการ, สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, องค์การค้าของ สกสค., คณะสถาปัตยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีณบุรี, สถาบันปัญญาภิวัฒน์, วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ, สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทย, เทศบาลตำบลบ่อพลอย, เทศบาลเมืองพิมลราช, วิทยาลัยชุมชนสตูล, คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎ์ธานี

 

 

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า จำกัด (มหาชน), บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด, บริษัท ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว จำกัด, บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด, ธนาคารกสิกรไทย, เมืองไทยประกันชีวิต, บริษัท สามารถสามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีเอฟ ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (ไก่ย่างห้าดาว), บริษัท กิฟฟารีน จำกัด, บริษัท แดพเพอร์ เจ็นเนอรัล อะแพรัล จำกัด, บริษัท กรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน),  บริษัท ไบโอคอนซูเมอร์ จำกัด, บริษัท กราฟเธอร์ จำกัด, บริษัท วีน จำกัด, บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด, ธนาคารไทยพาณิชย์ (กลุ่ม ธนบดีธนกิจ), บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน), ภูแสงตะวันทราเวล,  บริษัท ออริเฟลม คอสเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด, บริษัท ธิสเซ่นกรุ๊ป เอลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพ จำกัด, บริษัท แด๊กซิน (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท โพสท์ เมอริเดียน จำกัด, ไทยพาณิชย์นิวยอร์คไลฟ์ประกันชีวิต, ยามาฮ่า, บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน),  มารีนซัพพลายแอนด์บิวตี้, ธนาคารกรุงไทย, บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด, บริษัท ซาร่า ลี (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท วารีเทพ จำกัด, บริษัท จัสมิน อินเตอร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด, บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด(มหาชน),ธนาคารอาคารสงเคาระห์,บริษัท เมดิแคร์ คลินิค,บริษัท พีดี เฮ้าส์ คอร์ปอเรชั่นจำกัด, บริษัท มิตรยนต์พัทยา จำกัด, บ. สิทธิพร แอสโซซิอส จก., บริษัท สยามมิชลิน จำกัด, บริษัท ทางด่วนรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยันม่าร์ แคบปิตอล (ไทยแลนด์) จำกัด, บริษัท ทูฟ ซูด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท โปรซีเคียว จำกัด, บริษัท ลองเวลไทย จำกัด, สโมสรฟุตบอล พีที ประจวบ, Ecolab Thailand, บริษัท ฟิลลิปประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

 

Dtac, Castrol, CMA CGM (Thailand) LIMTED, Siam Ocean World Bangkok, co., Ltd., Cetelem, Unilever thai trading limited, Tops supermarket, TRUE,  Plus Property, New travel lodge hotel Chanathaburi, New travel lodge beach and resort The pizza company, Swensen's, Panasonic, Eurodrug laboratores, AIG Card (Thailand), AIA, ZUELLIG PHARMA THAILAND, Well Fild Corporation Ltd., Baxter Healthcare (Thailand) Co., Ltd., Perfect Satellite Services Co., Ltd., Nippond paint (Thailand) Co., Ltd., InterfaceFLOR Co.,Ltd. , Central Marketing Group, Tips Co., Ltd., Oriental Princess, Nissan Motor Thailand. , Central Retail Corporation, Coway Thailand, UWC., Ltd., ALPINE, HOBS, Uni-President Marketing co., Ltd.,NYK Line (Thailand) Co.,Ltd.,บริษัท คัดสรร อินโนเทค จำกัด,บริษัท แสงสุริยะฉัตร (2000) จำกัด หมอเส็ง,บริษัท โมเดอร์นเลดี้เฮ้าส์ จำกัด,สนามกอล์ฟไทยคันทรี่คลับ, Synergy Worldwide Marketing (Thailand) Co.,Ltd., PCG., B.Braun Thailand., CP (กัมพูชา), SC GROUP, CPAC, John Deere Leasing (Thailand) Co.,Ltd., Luxury Clinic., ของขวัญคลีนิค, บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด, บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน), บริษัท โคนิก้า มินอลต้า บิสสิเนส โซลูชันส (ประเทศไทย) จำกัด, Heimec Health Solutions Co., Ltd. บริษัท เฮ็ลธฟู๊ดส์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด, สหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุบลราชธานี จำกัด, สมาคมสโมสรนักลงทุน, บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด, บริษัท แอดไวซ์ ไอที อินฟินิท จำกัด, มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล, มหาวิทยาลัยบูรพา, มหาวิทยาราชภัฏราชนครินทร์

 

 

 

บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน), บริษัท เหลียงซิอุตสาหรรม (ประเทศไทย) จำกัด, BETAGRO GROUP, บริษัท ไทยเทพรสผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน), บริษัท ซีพีพีซี จำกัด (มหาชน), PTT ICT, บริษัท แคนนอน เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทลีพัฒนาผลิตภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) , บริษัทลีพัฒนาอาหารสัตว์, บริษัท อุตสาหกรรมเหล็กกล้าไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทรวมถาวรขนส่ง (2002) จำกัด, บริษัท เอ็นเฮชเค จำกัด, บริษัท ไทยสโตเรจ แบตเตอรี่ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยฮั้ว ยางพารา จำกัด (มหาชน), บริษัท สุขภัณฑ์อเมริกันสแตนดาร์ด ประเทศไทย จำกัด, บริษัท ไทยคูณ เวิล์ดไวล์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน), บริษัท พัฒน์กล จำกัด (มหาชน), บริษัทพรพรหม เม็ททอล จำกัด(มหาชน), บริษัท สยามคายาบา จำกัด, บริษัท วาโวลีน จำกัด, บริษัท นวศรีแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท เอส.ซี.เอ. แอ็ลไลแอ็นซ์ จำกัด, บริษัท บั๊ค บี กอน จำกัด,  บริษัทวัฒนาเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ทาคาตะ-ทีโอเอ จำกัด, บริษัท สามมิตรโอโตพาร์ท จำกัด, บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จำกัด,  บริษัท ไทยเรดิเอเตอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด, บริษัท อะเคเซีย ไอ ที. เซอร์วิสเซส จำกัด, บริษัท มิตซูบิซิ อีเล็กทริก จำกัด, บริษัท ออคิดไดมอนด์โพลิชชี่งเวอรคส์ จำกัด, บริษัท ลักกี้สตาร์ ไฮดริลิค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัท ทีทีเค โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทไทยสตีลโบร์ไฟร์ จำกัด, Falcon Supply Company Limited, บริษัท คอนโทรลอจิค จำกัด, TOA-GHUGOHU PAINTS CO.,LTD., บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด, บริษัท เคเอสเอ็น เอเซีย จำกัด, บริษัท แฮพส์เบอร์ก จำกัด, National Srarch & Chemical, AISIN AI (THAILAND) CO., LTD., บริษัท ผลิตไฟฟ้าขนอม จำกัด, บริษัท ตรังการพิมพ์ จำกัด, บริษัท ไทยสากลบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด, บริษัท แอร์ ลิควิด (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด, CH RADIATORS CO., LTD., บริษัทไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด, Bangkok Can Manufacturing Co.,Ltd., บริษัทสตาร์เฟล็กซ์ จำกัด, บริษัท เอ.ยู.ที. จำกัด, บริษัทเอกไทยเคมี จำกัด, บริษัท สรธัช เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด, บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ โปรดิ๊วส จำกัด, บริษัท เอ็น.ซี.ฟู๊ด โปรดักชั่น จำกัด, บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง จำกัด ฯลฯ

 

 

 ชื่อ
เบอร์โทรศัพท์
อีเมล
หัวข้อ
รายละเอียดCopyright © 2010 All Rights Reserved.
รัชเขต วีสเพ็ญ, Ratchakate999@gmail.com, 081-4585467